Тел. кафедри:
+38044-2048240

Співробітники кафедри

 Викладацький склад:

 

Квасницький Віктор В’ячеславович

Завідувач кафедри

доктор технічних наук, професор

тел. (044)406-82-40

Сторінка на порталі intellect


 

Гаєвський Олег Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент 

Сторінка на порталі intellect

 

 


Зворикін Костянтин Олегович

кандидат технічних наук, доцент

 Сторінка на порталі intellect


 

Лисак Володимир Валерійович

старший викладач

 Сторінка на порталі intellect


 


Сливінський Олексій Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент

 Сторінка на порталі intellect


Прохоренко Одарка Володимирівна

кандидат технічних наук,доцент

Сторінка на порталі intellect


Стреленко Наталія Михайлівна

кандидат технічних наук,доцент

Сторінка на порталі intellect


Бойко Віталій Петрович

старший викладач,

заступник декана з навчально-виховної роботи

 Сторінка на порталі intellect


Коперсак Віктор Миколайович

старший викладач

Сторінка на порталі intellect


 

Коваленко Владислав Леонідович

кандидат технічних наук, доцент

Сторінка на порталі intellect


Перепічай Андрій Олександрович

кандидат технічних наук, старший викладач

 Сторінка на порталі intellect


Гаєвський Володимир Олегович

асистент

 Сторінка на порталі intellect

 

 

Учбово-допоміжний склад:

 

Гринюк Андрій Андрійович

завідуючий лабораторіями кафедри

зварювального виробництва


 


Гриша Ірина Миколаївна

провідний інженер


Каніболоцька Людмила Петрівна

провідний інженер


Бобін Борис Олексійович

провідний інженер


Одарченко Любов Іванівна

технік 1 кат.


Потяженко Михайло Олександрович

учбовий майстер


 

 Teaching Staff:

 Viktor V. Kvasnytsky

Head of Department

Doctor of Technical Sciences, Professor

tel. (044) 406-82-40

Page on intellect portal

 

Gaevsky Oleg Anatolievich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Page on intellect portal

 

Zvorkin Konstantin Olegovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Page on intellect portal

 

Lisak Vladimir Valerievich

Senior Lecturer

Page on intellect portal

 

Slyvynsky Alexey Anatolyevich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

 Page on intellect portal

 

Prokhorenko Odkar Vladimirovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Page on intellect portal

 

Strelenko Natalia Mikhailovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Page on intellect portal

 

Boyko Vitaly Petrovich

Senior Lecturer,

deputy dean for educational work

Page on intellect portal

 

Kopersak Viktor Nikolaevich

Senior Lecturer

Page on intellect portal

 

Kovalenko Vladislav Leonidovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Page on intellect portal

 

Perepicha Andrey Alexandrovich

Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer

 Page on intellect portal

 

Gaevsky Vladimir Olegovich

assistant

 Page on intellect portal

 

Academic staff:

 Grinyuk Andriy Andriyovych

Head of the department's laboratories

welding production

 

Grisha Iryna Nikolaevna

Senior Engineer

 

Lyudmila Petrovna Canibolotskaya

Senior Engineer

 

Bobin Boris Alekseevich

Senior Engineer

 

Odarchenko Lyubov Ivanovna

technician 1 cat.

 

Potiaghenko Mikhail Aleksandrovich

tutor

 

top