Тел. кафедри:
+38 044-2048240

Статті

 1. Жданов Л.А.. Современные представления о физико-химической модели электродуговой сварки под флюсом. Часть 2. Экспериментальные исследования реакционной зоны при электродуговой сварке под флюсом. Технологические системы, 2008, №1, с. 38-45.
 2. Жданов Л.А.. Особливості термічної дисоціації оксидів при зварюванні та наплавленні під флюсом. Технологические системы, 2008, №2, с. 71-83.
 3. Сливінський О.А., Жданов Л.А.. Розрахункові методи оцінки опір-ності сталей утворенню гарячих тріщин. Технологические системы, 2008, №2, с. 63-68.
 4. Котик В.Т., Жданов Л.А., Стреленко Н.М.. Наявність рідкої обо-лонки при автоматичному зварюванні під флюсом. Технологические системы, 2008, №2, с. 45-49.
 5. Косенко П.О., Жданов Л.А., Коваленко В.Л.. Установка для імітації процесу ручного дугового зварювання штучними електродами при дослідженні дугових процесів. Технологические системы, 2008, №2, с. 25-28.
 6. Жданов Л.А.. Современные представления о физико-химической модели электродуговой сварки под флюсом. Часть 3. Интегрированная Физико–химическая Модель реакционной зоны при электродуговой сварке под флюсом. Технологические системы, 2008, №3, с. __-__.
 7. Прохоренко В.М., Антонова О.С., Прохоренко О.В. Підвищення опору зварних листових конструкцій крихкому руйнуванню при заварюванні тріщин.// Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2002. – № 4. – С.68 – 76.
 8. Прохоренко В. М., Карпенко А.С., Прохоренко О.В. Правка поздовжнього прогину зварних балок локальним лінійним нагрівом. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2003. – № 3. – С. 57– 66.
 9. Прохоренко В.М., Прохоренко О.В. Залишкові напруження при зварюванні.// Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2003. – № 2. – С. 81 – 92.
 10. Прохоренко О.В. Метод розрахунку погонного об’єму поздовжнього пластичного скорочення при термічній правці прогину зварних балок.// Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля – 2003. – № 11(69) – С. 222 – 232.
 11. Прохоренко В.М., Карпенко А.С., Прохоренко О.В. Расчет функции усадки при сварке одномерных конструкций. Сообщение 1. Нагрев мощным быстродвижущимся линейным источником. // Технологические системы 2005. – № 4(30) – С. 49 – 55.
 12. Прохоренко В.М., Карпенко А.С., Прохоренко О.В. Расчет функции усадки при сварке одномерных конструкций. Сообщение 2. Нагрев подвижным линейным источником. // Технологические системы – 2005. – № 5-6(31-32)– С. 46 – 50.
 13. Прохоренко О.В. Алгоритми розрахунку деформацій методом складних перерізів при нагріванні поздовжнього окрайка штаби. // Віс-ник Східноукраїнського національного університету імені Володимира. Даля. 2006.–№6(100), ч.1– С. 106 – 116.
 14. Прохоренко О.В. Оптимізація погонної енергії зварювання поздовжніх швів одномірних зварних конструкцій за критерієм відсутності деформації залишкового прогину. // Технологические системы. – 2006. – № 1(33)
 15. Прохоренко О.В. Розрахунок технологічних параметрів теплової правки залишкового прогину одномірних зварних конструкцій. Повідомлення 1. Конструкції першого типу. // Технологические систе-мы. – 2006. – № 2(34) – С. 55 – 59.
 16. Прохоренко О.В. Розрахунок технологічних параметрів теплової правки залишкового прогину одномірних зварних конструкцій. Повідомлення 2. Конструкції другого типу. // Технологические систе-мы. – 2006. – № 3(35). – С. 78 – 86.
 17. Прохоренко В.М. Прохоренко О.В. Адаптація методу складних перерізів для розрахунку деформацій при зварюванні симетричних таврових стержнів рухомим лінійним джерелом нагрівання. // Технологические системы. – 2007. – № 4(40). – С. 57 – 62
 18. Прохоренко В.М., Прохоренко О.В. Застосування технологічної оснастки для зменшення залишкового прогину при зварюванні поздовжніх швів одномірних зварних конструкцій. // Технологические системы. – 2008. –№ 2 – С. 19 – 25.
 19. Прохоренко В.М., Прохоренко О.В. Порівняння розрахункових схем зварювальних джерел тепла за результатами обчислення залишкового прогину штаби при нагріві її поздовжньої крайки. // Технологические системы. – 2008. – № 3 (43) – С. 67 – 77.
 20. Прохоренко В.М., Прохоренко О.В. Усадочні сили при послідов-ному зварюванні в оснастці поздовжніх швів одномірних конструкцій. // Технологические системы. – 2008. – № 4(44) – С. 55 – 65.
 21. Прохоренко В.М., Прохоренко О.В. Расчет усадочной силы при сварке замыкающего продольного шва на длинной цилиндрической оболочке мощным быстродвижущимся линейным источником тепла. // Технологические системы – 2008. – № 4(44) – С. 34 – 38.
 22. І.М. Чертов., О. П. Літвінов Київські школи зварювання у вирі-шенні проблем точності розмірів ракетних конструкцій // Технологические системы-2008.- № 1.- С. 10-16.
 23. Котик В. Т., Сливінський А.М., Жданов Л.А., Коперсак., В.М.Коваленко В.Л. Можливість використання аналого-цифрового перетворювача для дослідження зварювальної дуги змінного струму //“Машинознавство”. 2003. - № 2. – с. 38 – 41.
 24. В.В. Скороход, Р. А. Морозова, С. М. Мінаков, Ю. І. Охай «Новітні технології порошкової металургії у зварювальному виробництві». НАУКА ТА ІНОВАЦІЇ. 2005. Т1. №6. С. 80-83.
 25. О.Є. Болдескул,Ю. І. Охай, Ю. Ф. Фатєєв «Розробка системи контролю та регулюванняподачі ропи у бальнеологічній лікарні». Вісник НУТУ «КПІ». Серія «Приладобудування». Випуск 35, 2008 рік, с.147-154.
 26. Ю. Охай, С. Мінаков, І. Морозов, Р. Морозова «Підвищення зносостійкості контактних наконечників для механізованого зварювання». Досконалість зварювання – комплексний підхід: тези доп. Між нар. наук.-практ. конф. / Україна, Київ, 15-17 травня 2007 р. – К.:НУТУ «КПІ», 2008. С. 25.
 27. О.Є. Болдескул, Ю. І. Охай, Ю. Ф. Фатєєв «Обладнання контролю та регулювання концентрації сольових розчинів для бальнелогічних процедур». 7 міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування, стан та перспективи». Збірник тез доповідей. - К.: ІОЦ «Видавництво «Політехніка»», 2008 рік, с.184-185.
 28. Мінаков С. М., Морозов І. А., Морозова Р. О., Охай Ю. І. «Підви-щення зносостійкості контактних наконечників для механізованого зварювання». III Международная научно-методическая конференция: «Повышение износостойкости деталей машин и конструкций. Совершенствование подготовки кадров», ПГТУ, Маріуполь 2008 р., с.36.
 29. Ю.І. Охай «Аналіз проблематики експлуатації контактних наконечників». Зварювання та споріднені процеси і технології: Матеріали другої міжгалузевої науково-технічної конференції студентів, аспірантів та наукових співробітників: - Київ НУТУ «КПІ», 2009 – с.81-82.
 30. О.Є. Болдескул, Ю. І. Охай, В. В. Чурилов «До питання оцінки бі-ологічної активності води по її фізико-хімічним параметрам». 8 міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування, стан та перспективи». Збірник тез доповідей. - К.: ІОЦ «Видавництво «Політехніка»», 2009 рік 2008 рік, с.150-151.
 31. Slyvinski, А. Was sagen die Heißrissprüfungen mit dem PVR- und MVT-Verfahren über die Schweißbarkeit aus? [Текст] H. Herold, A. Pchennikov, A. Hübner, A. Slyvinski, H. Krafka // DVS-Berichte – 2001. – Bd. 216 – С. 255-260. – ISBN 3-87155-674-2.
 32. Slyvinsky, A. Gefügebesonderheiten und Schweißeignung der hochwarmfesten Nickel¬basislegierung NiCr25FeAlY [Текст] / A. Slyvinsky // Tagungsband des XXVII. Assistentenseminars „Fügetechnik/Schweißtechnik“, 7.-9. No¬vember 2002, Oberwiesenthal. – Chemnitz: TU Chemnitz, 2003. – C. 145-152.
 33. Сливинский, А. А. Структура и свойства сварных соединений жаропрочного сплава на основе никеля [Текст] / А. А. Сливинский, П. Файт // Автомат. сварка. – 2003. – № 5 (602). – С. 7-13.
 34. Slyvinsky, A. Influence of Welding Speed on the Hot Cracking Resistance of the Nickel-Base Alloy NiCr25FeAlY During TIG-Welding [Текст] / A. Slyvinsky, H. Herold, M. Streitenberger // Hot Cracking Phenomena in Welds / Thomas Böllinghaus, Horst herold (Eds.). – Berlin: Springer-Verlag, 2005. – C. 42-58. – ISBN 3-540-22332-0.
 35. Сливинский, А. А. Оценка возможности применения сварных конструкций из никелевого сплава NiCr25FeAlY в интервале темпера-тур 600...900 °C [Текст] / А. А. Сливинский // Технологические системы. – 2005. – № 1 (27). – С. 81-85.
 36. Сливинский, А. А. Перспективы использования активирующих флюсов для аргонодуговой сварки (A-TIG) высоколегированных дуплексных сталей [Текст] / А. А. Сливинский, К. О. Зворыкин, Л. А. Жданов // Технологические системы. – 2006. – № 3 (35). – С. 11-17.
 37. Сливінський, О. А. Розрахункові методи оцінки опірності сталей утворенню гарячих тріщин при зварюванні [Текст] / О. А. Сливінський, Л. А. Жданов // Технологические системы. – 2008. – № 2 (42). – С. 63-68.
 38. Гаевский О.А. Стандартизация // Наша справа - 2001. - № 1 – 9 с.
 39. Гаєвський О.А., Безродний М.Ю. Основи побудови систем управління якістю згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001-2001 // Автошляховик України – 2003. – Окремий випуск – С. 33-35.
 40. Гаевский О.А. Статистические методы управления качеством // Наша справа - 2003. - № 3 – 54 с.
 41. Гаевский О.А. Планирование качества // Наша справа - 2004. - № 4 – 17 с.
 42. Гаевский О.А. Построение систем качества // Наша справа - 2005. - № 5 – 35с.
 43. Зворыкин Л.О., Зворыкин К.О. Особенности определения предпочтительности тендерных предложений при оценке высокотехнологичных объектов // Технологические системы – 2000. - № 3(5). – С. 85-94.
 44. Горбулин В.П., Довгополый А.С., Приходько О.И., Степанов В.П., Смелов В.А., Морозов А.А., Кривов Г.А., Зворыкин К.О., Шевцов А.И., Шеховцов В.С., Шумихин В.С. Оборонно-промышленный комплекс Украины – современное состояние и реструктуризация // Технологические системы – 2001. - № 2(8). – С. 5-20.
 45. Зворыкин К.О. Методологические аспекты формирования информационного базиса компьютерного проектирования и оценки конструкторско-технологических решений // Кн. «Информационные технологии в наукоёмком машиностроении: Компьютерное обеспечение индустриального бизнеса» Под общ. ред. А.Г. Братухина. – К.: Техніка, 2001. – 728 с.: ил. – С. 424-435.
 46. Зворыкин К.О., Кривова С.Г. Обеспечение эффективности испо-льзования ресурсов предприятий – компонент стратегии промыш-ленной интеграции // Технологические системы – 2002. - № 1(12). – С. 85-94.
 47. Зворыкин К.О., Кривова С.Г. Методологические аспекты прогнозирования характеристик развития европейской авиакосмической отрасли промышленности // Технологические системы – 2002. - № 3(14). – С. 43-50.
 48. Зворыкин К.О. Формирование информационного базиса компьютерного проектирования и оценки конструкторско-технологических решений // Глава 8 кн. «CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support – непрерывная информационная поддержка жизненного цикла продукции) в авиастроении)» Науч. ред. А.Г. Братухина. – М.: Изд-во МАИ, 2002. – 676 с. ил. – С. 304-321. ISBN 5-7035-2341-9
 49. Кривов Г.А., Зворыкин К.О. Технический комитет по стандартизации «Стандартизация и нормативно-техническое обеспечение процессов жизненного цикла продукции» // Технологические системы, 2003. - № 3(19). – С. 73-84.
 50. Кривов Г.А., Зворыкин К.О. Возможные трансформативные модели корпоративных производственных структур украинских пред-приятий наукоемкого машиностроения // Технологические системы, 2003. - № 4(20). – С. 5-11.
 51. Кривов Г.А., Зворыкин К.О. ИЭТР – информационный компонент и эффективный инструмент интегрированной логистической поддержки процессов жизненного цикла наукоёмкой продукции // Технологические системы № 2(22) – 2004. – С. 5-11
 52. Агарков В.Н., Зворыкин К.О. Опыт использования балансировки производственных мощностей в условиях применения интегральной ERP-системы // Технологические системы № 4(24) – 2004. – С. 67-74.
 53. Кривов Г.А., Матвиенко В.А., Зворыкин Л.О., Зворыкин К.О. Опыт разработки национальной и государственных программ индустриального развития // Технологические системы № 4(24) – 2005. – С. 30-40
 54. Жданов Л.А., Коваленко В.Л., Котик В.Т., Зворыкин К.О. Технические системы записи электрических параметров дуговых процессов при сварке переменным током. // Технологические системы № 2(28) – 2005. – С. 65-70.
 55. Кривов Г.А., Зворыкин К.О. Приоритет – наукоемкая и высокотехнологичная продукция. // Технологические системы № 2(28) – 2005. – С. 7-13
 56. Жданов Л.А., Коваленко В.Л., Зворыкин К.О. Измерительный комплекс для фиксации электрических параметров сварки на переменном токе. // Технологические системы № 4(30) – 2005. – С. 40-45
 57. Жданов Л.А., Коваленко В.Л., Зворыкин К.О. Расшифровка ком-пьютерных осциллограмм при электродуговой сварке на переменном токе. // Технологические системы № 5-6(31-32) – 2005. – С. 63-66.
 58. Сливинский А.А., Зворыкин К.О., Жданов Л.А. Перспективы использования активирующих флюсов для аргонодуговой сварки (A-TIG) высоколегированных дуплексный сталей // Технологические системы № 3(35) – 2006. – С. 11-17.
 59. Кривов Г.А., Зворыкин К.О. Технология - определяющий фактор конкурентоспособности авиационной техники // Технологические системы №2 (42) – 2008. - С.5-18
 60. Кривов Г.А., Зворыкин К.О. Трансформация базовых принципов технологической подготовки серийного производства наукоемкой продукции // Российская энциклопедия CALS. Авиационно-космическое машиностроение / Гл. ред. А.Г. Братухина. – М.: ОАО «НИЦ АСК», 2008. – 608 с.: ил. (формат 60х90/8) – С. 358-368
 61. Коринец И.Ф., Цзи Чжень Чун. Детерминированно-статистическая модель формы шва при дуговой сварке. // Автоматическая сварка. – 2001. – № 10. – С. 1-7.
 62. Коринец И.Ф., Цзи Чжень Чун. Влияние зазора на размеры сты-кового шва при дуговой сварке в смеси Ar + 25% CO2 плавящимся электродом. // Автоматическая сварка. – 2002 – №8. – С.16-19.
 63. Коринец И.Ф., Цзи Чжень Чун. Математическая модель техноло-гической адаптации робота по зазору при дуговой сварке. // Автомати-ческая сварка. – 2002 – №9. – С.12-15.
 64. Цзи Чжень Чун, Коринец И.Ф. Номограмма для определения ре-жима дуговой сварки в смеси Ar + 25% CO2 плавящимся электродом. // Автоматическая сварка. – 2003 – №4. – С.45-46.
 65. Жданов Л.А., А.М.Сливинский, В.Т.Котик, В.Н.Коперсак Компь-ютерный анализ характеристик дуги переменного тока // Сварщик, 2003, №2, с. 32
 66. Жданов Л.А., А.М.Сливинский, В.Т.Котик, В.Н.Коперсак, В.Л.Коваленко Программное обеспечение для анализа дуговых процессов переменного тока. Сварщик, 2004, №1, с. 36.
 67. Жданов Л.А., Сливінський А.М., Коперсак В.М., Котик В.Т., Ко-валенко В.Л. Дослідження зварювальної дуги змінного струму за допомогою персонального комп’ютера. Наукові вісті НТУУ “КПІ”, 2004, №3 с. 49-55.
 68. Жданов Л.А., Коваленко В.Л., Котик В.Т., Зворыкин К.О.. Технические системы записи параметров дуговых процессов на переменном токе. Технологические системы, 2005, №2, с. 65-70.
 69. Жданов Л.А., В.Т.Котик, В.Н.Коперсак, В.Л.Коваленко, В.В.Чабанов. Новая версия программы для анализа сварочных процессов на переменном токе. Сварщик, 2005, №6, с. 38-40.
 70. Жданов Л.А. Металлургическое влияние шлаков с повышенным содержанием оксидов титана и магния на металл шва при электродуговой сварке под флюсом (система TiO2-SiO2-Al2O3-MgO). Технологические системы, 2006, №4, с. 47-56.
 71. Жданов Л.А. Современные представления о физико-химической модели электродуговой сварки под флюсом. Технологические системы, 2007, №4, с. 75-86..
 72. Жданов Л.А., Коваленко В.Л. Особенности измерения и преобразования в цифровую форму сверхкороткого аналогового сигнала переменного тока малой амплитуды. Технологические системы, 2008, №3, с. 90.
 73. Коваленко В.Л. Осциллографирование энергетических параметров дуговых процессов при сварке на переменном токе промышленной частоты. Технологические системы, 2008, №3, с. 91.

 

top