Teл. кафедри:
+38 044-2048240

Акредитація

Матеріали сайту

Історія кафедри

 У 1935 році з ініціативи видатного вченого та інженера академіка Євгена Оскаровича Патона на механічному факультеті Київського політехнічного інституту була створена кафедра зварювального виробництва і організована підготовка інженерів-механіків за спеціальністю «Обладнання та технологія зварювального виробництва». Необхідність підготовки фахівців такого профілю була викликана потребами інтенсивного розвитку вітчизняної промисловості, транспорту, будівництва та багатьох інших галузей народного господарства. Шляхом переведення студентів з інших спеціальностей були сформовані зварювальні групи на 2-му і 3-му курсах навчання, і перший випуск інженерів зварювальної спеціальності (17 осіб) відбувся вже у 1938 р., а до початку Великої Вітчизняної війни було підготовлено 104 фахівця-зварника.

Активну участь у навчальному процесі на кафедрі в ті роки брали участь багато наукових співробітників організованого в 1934 р Інституту електрозварювання АН УРСР. Зокрема, слід назвати В. І. Дятлова, В. В. Шеверницького, А. М. Сидоренка, Ф. Е. Сороковского. Для викладання профілюючих дисциплін були запрошені також співробітники інших кафедр інституту - доценти І. П. Трочун і Н. В. Пінес, асистент Г. К. Блавдзевич та головний металург авіаційного заводу М. М. Борт. Кафедрі було виділено необхідну кількість приміщень, в яких здійснювався навчальний процес і виконувалася науково-дослідна робота. Поступово кафедра придбала необхідне для навчального процесу і наукової роботи зварювальне устаткування, прилади, матеріали. Діяльність кафедри увійшла в нормальне русло.

З початку створення кафедри її завідувачем був Є. О. Патон. Однак велика завантаженість його як директора Інституту електрозварювання ускладнювала йому роботу в КПІ, і в 1938 р. він був змушений залишити КПІ, але й надалі він надавав кафедрі різнобічну допомогу, незмінно втілюючи в життя закладену спочатку ідею спорідненості й співпраці обох своїх дітищ.

Євген Оскарович був видатним ученим і педагогом, що дуже благотворно впливало на якість підготовки фахівців-зварників. У ті далекі роки Є. О. Патоном в основу підготовки інженерів зі зварювання були покладені важливі методологічні принципи, що складаються в необхідності поєднання теоретичної та практичної підготовки студентів, у підпорядкуванні змісту підготовки фахівців практичним завданням розвитку зварювального виробництва, у високій вимогливості до роботи студентів над навчальним матеріалом, в широкому використанні для навчання сучасних досягнень зварювальної науки і техніки. Ці принципи науково-педагогічний колектив кафедри дбайливо зберігає і в даний час.

У 1938 р. Є. О. Патона на посту завідувача кафедри змінив доц. В. Л. Уласик. Розпочата в 1941 р. війна перервала підготовку фахівців зі зварювання. Київський політехнічний інститут був евакуйований до міста Ташкент. Багато викладачів, співробітників, аспірантів та студентів були мобілізовані в Червону Армію, частина перейшла на заводи, що випускали оборонну продукцію. У зв'язку з відсутністю викладацьких кадрів підготовка інженерів для зварювального виробництва в Ташкенті не проводилась.

Після повернення КПІ з евакуації до Києва у 1944 р. кафедра зварювального виробництва відразу ж відновила свою діяльність. З липня до листопада 1944 завідувачем кафедри був проф. Г. І. Погодін- Алексєєв, а потім з кінця 1944 по 1947 рр. - доц. І. П. Трочун і нетривалий період в 1947 р. доц. М. М. Гапченко і асист. М. М. Борт. Багато сил і енергії віддали співробітники та студенти кафедри відновленню зруйнованих під час війни навчальних приміщень та лабораторій, оснащенню кафедри необхідним зварювальним устаткуванням. Фактично була створена нова навчально-лабораторна база кафедри загальною площею близько 700 кв. метрів. Великий внесок у вирішення цього завдання вніс академік К. К. Хренов, який завідував кафедрою з 1947 по 1957 рр. Перший післявоєнний випуск інженерів-механіків за спеціальністю «Обладнання та технологія зварювального виробництва» відбувся в 1947 р. З 1965 р. на кафедрі відкрита підготовка інженерів-електромеханіків за фахом «Електротермічні установки» зі спеціалізацією в області електрозварювальних установок. Після К. К. Хренова кафедрою завідували проф. І. П. Трочун (1957-1967 рр.) і проф. В. І. Дятлов (1967-1969 рр.).

З самого заснування широкий розвиток на кафедрі отримує науково-дослідна робота. Організовується і успішно функціонує аспірантура. Аспіранти і багато співробітників кафедри захищають кандидатські дисертації. Викладачі кафедри публікують ряд книг, що здобули широку популярність. На кафедрі складаються стабільні наукові напрями. Колектив кафедри під загальним керівництвом академіка К. К. Хренова виконав в той період ряд робіт, пов'язаних з дослідженням зварювальної дуги (В. Е. Моравский, Г. Б. Сердюк, Г. В. Васильєв, Л. О. Бялоцкий), з розробкою систем керамічних флюсів та технології їх виготовлення (Д. М. Кушнарьов, І. М. Жданов, М. П. Гребельник та ін.), з розробкою керамічних флюсів для наплавлення та технології наплавлення (М.О.Горпенюк, Ю. А. Юзвенко, М. С. Самотрясов). У 1949 р. К. К. Хренов опублікував фундаментальну монографію «Електрична зварювальна дуга», яка стала першою капітальною працею з даного питання. Результати досліджень, присвячених розробці і застосуванню керамічних флюсів, викладені в монографії К. К. Хренова і Д. М. Кушнарьова «Керамічні флюси», виданої у 1954 р. Важливі роботи з теоретичних проблем зварювання виконані під керівництвом В. І. Дятлова, який у 1963 р. захистив докторську дисертацію. До них відносяться оригінальні розробки в області теорії вільно розширюваної і стислої зварювальної дуги, розрахунку режимів автоматичного зварювання під флюсом, перенесення електродного металу і цілий ряд інших питань. Під керівництвом М. М. Гапченка на кафедрі виконано ряд робіт, спрямованих на вивчення зварюваності, крихкого руйнування металів і вдосконалення технології зварювання сталей і сплавів. Результати досліджень узагальнені в монографії М. М. Гапченка «Крихкі руйнування зварних з'єднань і конструкцій», а також в його докторській дисертації, захищеній у 1969 р.

Великий розвиток у 50-60 рр. отримали роботи в галузі газополуменевої обробки металів, що проводилися під керівництвом М. М. Борта і А. Д. Котвицького. Особливо слід відзначити кисневе різання при низькому тиску кисню металу великої товщини, пакетне різання металу, розробку цілої серії установок для різання круглого профілю, сталевого лиття, гарячого прокату тощо. Були створені принципово нові типи різаків.

Роботи в галузі зварювальних напружень і деформацій розвивалися під керівництвом І. М. Жданова і І. П. Трочуна, який розробив прості і наочні методи інженерних розрахунків зварювальних напружень і деформацій в металоконструкціях. Основні результати цих досліджень викладені в монографії І. П. Трочуна «Внутрішні зусилля і деформації при зварюванні». Широко розвивалися в 60-і рр. під керівництвом І. М. Жданова дослідження термодеформаційних процесів при зварюванні (роботи І. М. Жданова, І. М. Чертова, Е. А. Коршенка, В. М. Прохоренка, А. С. Карпенка, В. М. Коржа, Б. В. Медка, А. К. Гончара та ін.). Основні напрямки досліджень - вивчення закономірностей утворення деформацій і напружень в процесі зварювання, закономірностей крихкого руйнування, створення нових експериментальних методів досліджень і приладів, розробка способів зменшення залишкових напружень і деформацій.

Паралельно розвивалися дослідження, пов'язані зі створенням теорії і вивченням кінетики легування зварювальної ванни через флюс, а також дослідження методом термографії фізико-хімічних процесів, що протікають при нагріванні, плавленні і затвердіванні зварювальних флюсів (М. І. Коперсак, А. М. Сливінський).

З 1962 по 1978 рр. під керівництвом В. П. Черниша на кафедрі проводилися роботи зі створення методів магнітного керування кристалізацією зварних швів (В. П. Черниш, В. В. Сироватка, І. В. Малінкін, В. Д. Кузнецов та ін.). Отримані результати підтвердили можливість активного впливу на процес первинної кристалізації шляхом електромагнітного перемішування зварювальної ванни і показали, що перемішування призводить до подрібнення структури металу шва, зміни глибини і форми провару.

У 1969 р. на посаду завідувача кафедри (за сумісництвом) був запрошений завідувач відділу Інституту електрозварювання д-р техн. наук проф. Б. С. Касаткін, який керував кафедрою до червня 1972 р. Це сприяло суттєвому розширенню і зміцненню всебічного творчого співробітництва між кафедрою і ІЕЗ ім. Є. О. Патона, особливо в галузі наукових досліджень. Помітно пожвавилися госпдоговірні науково-дослідні роботи, підготовка наукових кадрів через аспірантуру і самостійним шляхом. У той же час все більш помітно відчувалися труднощі, пов'язані з обмеженістю навчально-лабораторної та наукової бази кафедри.

На початку 70-х років уряд України прийняв рішення про створення на базі КПІ та Інституту електрозварювання Навчального центру для спільної підготовки і підвищення кваліфікації інженерів-зварників. Був побудований новий навчально-лабораторний корпус (на даний час це 23-й корпус НТУУ «КПІ») площею 6000 кв. м. У вересні 1977 року кафедра переїхала в нові навчально-наукові приміщення, оснащені сучасним обладнанням і приладами. На базі Навчального центру зварювання стали працювати семінар ЮНІДО та курси підвищення кваліфікації вітчизняних фахівців у галузі зварювання та неруйнівного контролю зварних з'єднань, курси підготовки робітників-зварювальників. Активну участь у роботі Навчального центру зварювання завжди приймала і кафедра зварювального виробництва.

Функціонування Навчального центру зварювання істотно підвищило рівень навчальної та наукової роботи на кафедрі. Для викладацької роботи на кафедру на умовах сумісництва запрошувалися провідні вчені Інституту електрозварювання такі як Г. І. Лесков, А. І. Чвертко, А. Г. Потапьєвський, В. Р. Рябов, В. М. Замков, В. Е. Моравський, В. І. Махненко, Б. А. Мовчан, А. А. Россошинський та інші.

З 1972 по 1974 рр. завідувачем кафедри був д-р техн. наук проф. М. М. Гапченко, а з 1974 р. її очолював д-р техн. наук проф. І. Р. Пацкевич. У 1978 р. з кафедри зварювального виробництва виділена кафедра зварювального устаткування під керівництвом д-ра техн. наук проф. В. П. Черниша.

На базі кафедри зварювального виробництва КПІ в 1975 р відновив роботу зварювальний факультет, яким до 2002 року керував випускник кафедри зварювального виробництва 1960 р. проф. Анатолій Матвійович Сливінський. На даний час зварювальним факультетом керує д-р техн. наук, проф. С. К. Фомічов. Нині факультет складається з трьох спеціальних кафедр: зварювального виробництва, електрозварювальних установок, інженерії поверхні. Факультет готує бакалаврів за напрямом «Зварювання», а також інженерів за спеціальностями «Технології та устаткування зварювання», «Зварювальні установки», «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій» і магістрів в області зварювальної науки і техніки на основі бакалаврської підготовки. На даний час на факультеті навчається близько 400 студентів. Крім підготовки студентів, вчені факультету виконують широкий спектр наукових досліджень з найбільш актуальних сучасних наукових напрямків.

У 80-і роки на кафедрі зварювального виробництва виникли нові наукові напрями. Під керівництвом І. Р. Пацкевича почалися розробки питань технології зварювання чавуну і дослідження поверхневих явищ при зварюванні. Вивчено змочуваність і розтікання різноманітних пар рідких металів в ізотермічних і неізотермічних умовах. Визначено вплив зовнішніх дій на зазначені явища. Результати цих робіт викладені в монографії І. Р. Пацкевича, В. Р. Рябова і Г. Ф. Дєєва «Поверхневі явища в металах при зварюванні» (1991 р.). Розробку проблем створення нових зварювальних матеріалів очолив А. М. Сливінський. Нові методи розрахунку зварювальних напружень з урахуванням впливу останніх на крихке руйнування зварних з'єднань знайшли відображення в роботах В. М. Прохоренка, який за матеріалами цих досліджень захистив докторську дисертацію у 1989 р. Деяка частина цих наукових результатів увійшла до навчального посібника Б. С. Касаткіна, В. М. Прохоренка, І. М. Чертова «Напруження і деформації при зварюванні», видану у 1987 р. Методи підвищення точності виготовлення зварних конструкцій інтенсивно досліджувалися під керівництвом І. М. Жданова. Багато цікавих результатів отримано В. В. Батюком зі співробітниками з розробки приладів та технології неруйнівного контролю залишкових зварювальних напружень в різних зварних конструкціях. Розробку плазмових процесів зварювання, наплавлення і різання матеріалів очолював М. М. Гапченко. Значні результати були отримані під керівництвом В. М. Коржа в області розробки обладнання і технології для зварювання із застосуванням воднево-кисневого полум'я. Матеріали цих досліджень лягли в основу докторської дисертації В. Н. Коржа, захищеної у 1991 р. Дослідження в області температурного режиму зварювальної ванни і крапель електродного металу виконані В. М. Духно і С. М. Гетманцем. З кінця 80-х років і по теперішній час на кафедрі під керівництвом С. К. Фомічова виконано великий комплекс робіт з підвищення корозійної міцності зварних конструкцій. Матеріали цих досліджень лягли в основу докторської дисертації, захищеної ним у 1994 р. З 1987 р. на кафедрі під керівництвом І. П. Білокура інтенсивно розробляються питання дефектоскопії та контролю якості зварних з'єднань. Результати досліджень у даному напрямку відображені в докторській дисертації, захищеній І. П. Білокуром у 1991 р., а також в численних публікаціях.

З травня 1989 по 26 березня 2015 завідувачем кафедри зварювального виробництва працював докт. техн. наук, проф. В. М. Прохоренко (випускник кафедри 1962 р.).

У 1991 р. з кафедри зварювального виробництва виділена кафедра відновлення деталей машин, якою на той час завідував канд. техн. наук доц. В. М. Духно, з жовтня 1993 р. - докт. техн. наук, проф, В. Н. Корж, з 2001 р. її очолює докт. техн. наук, проф. В.Д Кузнецов. Їй була доручена підготовка фахівців за спеціальністю «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій».

Багато хто з випускників кафедри стали видатними діячами науки в галузі зварювального виробництва. Серед випускників кафедри понад 350 кандидатів і 45 докторів технічних наук, у тому числі академікb і член-кореспондент НАН України. В рамках цієї статті важко привести імена всіх видних випускників кафедри. Відзначимо лише кілька імен, серед яких академіки Б. І. Медовар, І. К. Походня, С. І. Кучук-Яценко, члени-кореспонденти А. М. Макара і К. А. Ющенко. Багато випускників займали і займають високі керівні посади в промисловості, як наприклад, директор УкрІСП (м. Київ) канд. техн. наук В. Г. Фартушний, директор Дослідно-електродного заводу Інституту електрозварювання П. А. Косенко, директор акціонерного товариства АРМА (м. Київ) С. Г. Зімін, головний зварювальник заводу «Ленінська кузня» (м. Київ) канд. техн. наук Ю. Г. Мосенкіс та інші.

Колектив кафедри зварювального виробництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» зустрічає 80-річчя кафедри, сповнений рішучості на високому рівні і надалі здійснювати підготовку фахівців-зварників та науковців для незалежної держави Україна.

 

Хронологія завідувачів кафедри зварювального виробництва НТУУ «КПІ»:

1. 1935-1938 Євген Оскарович Патон;

2. 1938 - 1947 (Евакуація) В. Л. Уласик (у 1944 році очолив кафедру Загальної електротехніки КПІ);

3. липень 1944 - листопад 1944 Г. І. Погодін-Алєксєєв (з 1949 по 1953 рр. завідувач кафедри «Металознавства і металургії» Московський механічний інститут Наркомату боєприпасів СРСР);

4. кінець 1944 -1947 І. П. Трочун;

5. 1947 р. М. М. Гапченко;

6. 1947 р. М. М. Борт;

7. 1947-1957 К. К. Хренов;

8. 1957-1967 І. П. Трочун;

9. 1967-1969 В. І. Дятлов;

10. 1969 - червень 1972 Б. С. Касаткін (за сумісництвом, завідувач відділу інституту електрозварювання);

11. 1972-1974 М. М. Гапченко;

12. 1974 - травень 1989 І. Р. Пацкевич;

13. 19 травня 1989 - 26 березня 2015 В. М. Прохоренко;

14. 27 березня 2015 - 31 серпня 2015 Л. А. Жданов;

15. 1 вересня 2015 - по теперішній час В. В. Квасницький.

 

 In 1935, on the initiative of the prominent scientist and engineer of academician Yevhen Oskarovich Paton, a department of welding production was established at the mechanical faculty of the Kiev Polytechnic Institute and the training of mechanical engineers was organized in the specialty "Equipment and technology of welding production". The need for training specialists in this profile was caused by the need for intensive development of domestic industry, transport, construction and many other sectors of the national economy. By transferring students from other specialties welding groups were formed at the 2nd and 3rd training courses, and the first graduation of the engineers of the welding specialty (17 persons) was held already in 1938, and before the beginning of the Great Patriotic War, 104 specialist welders were trained .

 

The active participation in the educational process at the department in those years was attended by many scientific staff organized in 1934 by the Institute of Electric Welding of the Academy of Sciences of the USSR. In particular, V. I. Dyatlova, V. V. Shevernitsky, A. Sidorenko, F. E. Sorokovskii should be called. The professors I.P.Trochun and N.V. Pines, assistant G.K. Blavdezevich and the chief metallurgist of the aviation plant M.M. Bort were invited to teach the main disciplines. The department was allocated the necessary number of premises in which the educational process was carried out and research was carried out. Gradually the department acquired the welding equipment, instruments, materials necessary for the educational process and scientific work. The activities of the department entered the normal course.

 

Since the beginning of the department, its leader was E.O. Paton. However, his heavy work as a director of the Institute of Electric Welding complicated his work at the KPI, and in 1938 he was forced to leave the KPI, but he continued to provide the department with comprehensive assistance, invariably embodying the idea laid down initially on the relationship and cooperation of both of their children.

 

Eugene Oskarovich was an outstanding scientist and teacher, which had a very beneficial effect on the quality of the training of welder specialists. In those years, E.O. Paton, the basis of the training of welding engineers were laid on important methodological principles, consisting in the need to combine theoretical and practical training of students, in the subordination of the content of training specialists to the practical tasks of the development of welding production, in high demands on the work of students over educational material, widely used to teach modern achievements in welding science and technology. These principles the scientific-pedagogical staff of the department carefully preserves and at present.

 

In 1938 E.O. Paton as the head of the department changed the associate professor. V. L. Ulasik. Launched in 1941, the war interrupted the training of welding specialists. The Kiev Polytechnic Institute was evacuated to the city of Tashkent. Many teachers, staff members, graduate students and students were mobilized into the Red Army, part of them went to factories that produced defense products. Due to the lack of teaching staff, the training of engineers for welding in Tashkent was not conducted.

 

After the return of the KPI from Kyiv to evacuate in 1944, the Welding Department immediately restored its activity. From July till November 1944 the head of the department was Prof. G. I. Pogodin-Alekseev, and then from the end of 1944 to 1947 - associate professor. I.P. Trochun and a short period in 1947, associate professor. M. M. Gapchenko and assistant. M. M. Bort. Many forces and energy were given by the staff and students of the department to restore the buildings and laboratories destroyed during the war, equipping the department with the necessary welding equipment. In fact, a new teaching and laboratory base of the department was created with a total area of about 700 square meters. meters. A major contribution to the solution of this task was made by academician K. K. Khrenov, who headed the department from 1947 to 1957. The first post-war production of mechanical engineers in the field of "Equipment and technology of welding production" took place in 1947. Since 1965, the department has been opened training of electromechanical engineers in the specialty "Electrothermal installations" with specialization in the field of electric welding plants. After K. K. Khrenov, the department was headed by prof. I.P.Trochun (1957-1967) and prof. VI I. Dyatlov (1967-1969).

 

From the very beginning, the Department has received extensive research and development work. Postgraduate courses are organized and successfully functioning. Postgraduates and many staff members of the department defend candidate dissertations. Teachers of the Department publish a series of books that have gained wide popularity. On the department there are stable scientific directions. The collective of the department under the general leadership of academician K. K. Khrenov performed at that time a number of works related to the study of the welding arc (V. E. Moravsky, G. B. Serdyuk, G. V. Vasiliev, L. A. Byalotsky) , with the development of ceramic flux systems and their manufacturing technology (DM Kushnaryov, I. M. Zhdanov, M. P. Grebelnik, etc.), with the development of ceramic fluxes for surfacing and surfacing technology (M.O.Gorpenyuk, Yu .

 From the very beginning, the Department has received extensive research and development work. Postgraduate courses are organized and successfully functioning. Postgraduates and many staff members of the department defend candidate dissertations. Teachers of the Department publish a series of books that have gained wide popularity. On the department there are stable scientific directions. The collective of the department under the general leadership of academician K. K. Khrenov performed at that time a number of works related to the study of the welding arc (V. E. Moravsky, G. B. Serdyuk, G. V. Vasiliev, L. A. Byalotsky) , with the development of ceramic flux systems and their manufacturing technology (DM Kushnaryov, I. M. Zhdanov, M. P. Grebelnik, etc.), with the development of ceramic fluxes for surfacing and surfacing technology (M.O.Gorpenyuk, Yu A. Yuzvenko, M. S. Samotryasov). In 1949 K. K. Khrenov published the fundamental monograph "Electric welding arc", which became the first major work on this issue. The results of studies devoted to the development and application of ceramic fluxes are set out in the monograph by K. K. Khrenov and D. M. Kushnaryov "Ceramic Fluxes", published in 1954. Important works on theoretical welding problems were performed under the direction of VI Dyatlova, who In 1963 he defended his doctoral dissertation. These include the original developments in the field of the theory of freely expandable and compressed arc welding, the calculation of modes of automatic welding under flux, the transfer of electrode metal and a number of other issues. Under the direction of M. M. Gapchenko, a number of works were carried out at the department, aimed at studying welding, fracture of metals and improving the technology of welding steels and alloys. The results of the research are summarized in the monograph of M. M. Gapchenko "The fragile destruction of welded joints and structures", as well as in his doctoral dissertation, protected in 1969.

 

A great development in the 50-60's was the work in the field of gas-flame treatment of metals, conducted under the leadership of M. M. Borta and A. D. Kotvitsky. Particularly noteworthy is the oxygen cutting at low pressure of oxygen of a metal of a large thickness, the package cutting of metal, the development of a series of installations for cutting round profile, steel molding, hot rolled, etc. There were created fundamentally new types of cutters.

 

Works in the field of welding stresses and deformations developed under the guidance of I. M. Zhdanov and I. P. Trochun, who developed simple and visual methods of engineering calculations of welding stresses and deformations in metal structures. The main results of these studies are set out in the monograph of I.P.Trochun "Internal forces and deformations during welding". Widely developed in the 1960's under the direction of I. M. Zhdanov a study of thermo-deformation processes during welding (works by I. Zh. Zhdanov, I. M. Chertov, E. A. Korshenko, V. M. Prokhorenko, A. S. Karpenko, V. M. Korzh, B. V. Medka, A. K. Gonchar, etc.). The main directions of research - the study of patterns of formation of deformations and stresses in the process of welding, the laws of fragile destruction, the creation of new experimental methods of research and devices, the development of methods for reducing residual stresses and deformations.

 

In parallel, studies related to the creation of theory and the study of the kinetics of doping a weld pool through flux, as well as the study of the thermography of physico-chemical processes occurring during heating, melting and hardening of welding fluxes (MI Kopersak, A. M. Slyvinsky)

 

From 1962 to 1978, under the direction of V.P. Chernysh, the work on creation of methods for magnetic control of the crystallization of welds was carried out (VP Chernysh, V.V. Serovatka, I.V. Malinkin, V.D. Kuznetsov and etc.). The obtained results confirmed the possibility of active influence on the process of primary crystallization by electromagnetic mixing of the weld bath and showed that mixing leads to the shredding of the metal structure of the seam, changes in depth and shape of the droplet.

 

In 1969, the head of the department of the Institute of electric welding Dr. Tekhn. Was invited to the position of the head of the department (part-time). professor B. S. Kasatkin, who led the department until June 1972. This contributed to the significant expansion and strengthening of the comprehensive creative cooperation between the department and the IEZ them. E.O. Paton, especially in the field of scientific research. Significantly revive the contracting scientific research work, training of scientific staff through postgraduate studies and an independent way. At the same time, more and more noticeable difficulties were felt in connection with the limited academic, laboratory and scientific base of the department.

 

In the early 70's, the Ukrainian government decided to create, on the basis of the KPI and the Institute of Electric Welding, the Training Center for joint training and advanced training of engineers-welders. A new training laboratory was built (currently the 23rd building of NTUU "KPI") with an area of 6,000 square meters. In September 1977, the department moved to new educational facilities, equipped with modern equipment and devices. On the basis of the Training Center of Welding, a workshop on UNIDO.

 The functioning of the Training Center for welding significantly increased the level of academic and scientific work at the department. Leading scientists of the Institute of Electric Welding such as GI I. Leskov, A. I. Chvetko, A. G. Potapievsky, V. R. Ryabov, V. M. Zamkov, V. Ye Moravsky were invited for teaching work at the department on the terms of the joint work. , VI I. Makhnenko, B. A. Movchan, A. A. Rossoshynsky and others.

 

From 1972 to 1974, the head of the department was Dr. Tekhn. professor M. M. Gapchenko, and since 1974 it was headed by Dr. Tech. professor I.P.Patskevich. In 1978, from the department of welding production, a department of welding equipment was selected under the direction of Dr. Tekhn. professor V.P. Chernysh

 

On the basis of the Welding Department of the KPI, in 1975, the welding department, which until 2002 was led by a graduate of the weld manufacturing department in 1960, resumed the professor's work. Anatoly Matviyovych Slyvinsky. Currently the welding faculty is managed by Dr. Tech. Sciences, prof. S.K. Fomichev. Nowadays the faculty consists of three special departments: welding production, electric welding plants, engineering of the surface. The faculty trains bachelors in the direction "Welding", as well as engineers in the specialties "Technology and equipment welding", "Welding plants", "Technology and equipment for the restoration and improvement of wear resistance of machines and structures" and masters in the field of welding science and engineering on the basis of baccalaureate training . At present, about 400 students study at the faculty. Apart from the training of students, faculty scientists perform a wide range of scientific research on the most relevant modern scientific areas.

 

In the 80's new scientific directions arose at the department of welding production. Under the direction of I.R.Patskevich, the development of issues concerning the technology of welding iron and the study of surface phenomena during welding. The wettability and diffusion of various pairs of liquid metals in isothermal and non-isothermal conditions was studied. The influence of external actions on these phenomena is determined. The results of these works are presented in the monograph of I. R. Pazskevich, V. R. Ryabov and G. F. Deyev "Surface phenomena in metals during welding" (1991). A.M. Svilinsky led the development of the problems of creating new welding materials. New methods for calculating welding stresses, taking into account the influence of the latter on the fragile destruction of welded joints, were reflected in the work of V. M. Prokhorenko, who, according to the materials of these studies, defended his doctoral dissertation in 1989. Some of these scientific results were included in the textbook B. C. Kasatkina, V. M. Prokhorenko, I. M. Chertov "Tensions and deformations during welding", published in 1987 Methods for improving the accuracy of welded structures were intensively investigated under the guidance of I. Zhdanov. Many interesting results were obtained by VV Batyuk with the staff on the development of devices and technology of non-destructive testing of residual welding stresses in various welded structures. The development of plasma processes of welding, surfacing and cutting materials was headed by M. M. Gapchenko. Significant results were obtained under the guidance of VN Korzh in the field of development of equipment and technology for welding using hydrogen-oxygen flame. Materials of these researches formed the basis for the doctoral dissertation V. N. Korzh, protected in 1991. Studies in the field of the temperature regime of a weld bath and droplets of electrode metal are performed by VM Dukhno and SM Hetmanets. Since the end of 80th and to date, a large complex of works on improving the corrosion resistance of welded structures has been carried out at the department under the guidance of S.K. Fomichov. The materials of these studies formed the basis of his doctoral dissertation, which he defended in 1994. Since 1987, the department under the direction of I.P. Bilokur intensively developed questions on defectoscopy and quality control of welded joints. The results of research in this area are reflected in the doctoral dissertation, defended by I.P. Bilokur in 1991, as well as in numerous publications.

 

From May 1989 to March 26, 2015, the head of the department of welding production worked as a Doctor. tech Sciences, prof. VM Prokhorenko (graduate of the department in 1962).

 

In 1991 from the department of welding production a department of restoration of machine parts was allocated, which at that time was headed by the candidate. tech Associate Professor VM Dukhno, since October 1993 - Doc. tech Sciences, professor, VN Korzh, since 2001 it is headed by a Doctor. tech Sciences, prof. VD Kuznetsov She was tasked with training specialists in the field of "Technology and equipment for the restoration and improvement of wear resistance of machines and structures".

 

Many of the graduates of the department became prominent figures of the science in the field of welding production. Among graduates of the department more than 350 candidates and 45 doctors of technical sciences, including academician b and corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine. In the framework of this article it is difficult to name the names of all prominent graduates of the department. We will mention only a few names, among which academicians B. I. Medovar, I. K. Pogodnya, S. I. Kuchuk-Yatsenko, correspondent members A. M. Makar.

Many of the graduates of the department became prominent figures of the science in the field of welding production. Among graduates of the department more than 350 candidates and 45 doctors of technical sciences, including academician b and corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine. In the framework of this article it is difficult to name the names of all prominent graduates of the department. We will mention only a few names, among them academicians B.I. Medovar, I.K.Pokhodnia, S.I.Kuchuk-Yatsenko, correspondent members A. M. Makar and K. A. Yushchenko. Many graduates have occupied and occupy high managerial positions in industry, for example, the director of UkrISP (Kyiv) candidate. tech Sciences V.G. Fartushny, Director of the Experimental Electrode Plant of the Institute of Electric Welding P.A. Kosenko, Director of the Joint-Stock Company ARMA (Kiev) S.G. Zimin, chief welder of the plant "Leninsky Smithy" (Kyiv) candidate. tech Sciences Yu. G. Mosenkys and others.

 

The staff of the department of welding production of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" meets the 80th anniversary of the department, determined to continue the training of specialists-welders and scientists for the independent state of Ukraine.

 

 

 

Chronology of the heads of the department of welding production of NTUU "KPI":

 

1. 1935-1938 Yevgeny Oskarovich Paton;

 

2. 1938 - 1947 (evacuation) V. L. Ulasik (in 1944 he headed the Department of General Electrical Engineering, KPI);

 

July 3, 1944 - November 1944 G. I. Pogodin-Alekseev (from 1949 to 1953, the head of the Department of Metallurgy and Metallurgy, Moscow Mechanical Institute of the USSR Ammunition Commissariats);

 

4th end of 1944 -1947 I.P.Trochun;

 

5. 1947 M. M. Gapchenko;

 

6. 1947 M. M. Bort;

 

7. 1947-1957 K. K. Khrenov;

 

8. 1957-1967 I.P.Trochun;

 

9. 1967-1969 VI Dyatlov;

 

10. 1969 - June 1972 B. S. Kasatkin (part-time, head of the department of the electric welding institute);

 

11. 1972-1974 M. M. Gapchenko;

 

12. 1974 - May 1989 I.R.Patskevich;

 

13. May 19, 1989 - March 26, 2015 V. M. Prokhorenko;

 

14. March 27, 2015 - August 31, 2015 L. A. Zhdanov;

 

15. September 1, 2015 - present V. V. Kvasnitsky.

top