Teл. кафедри:
+38 044-2048240

Акредитація

Матеріали сайту

Навчальна робота зі студентами

У процесі дистанційного навчання використовуються дистанційні курси дисциплін, реалзація яких здійснюється за допомогою платформи Moodle, Googleclassroom, через які надається доступ до електронних ресурсів здобувачам вищої освіти.

В умовах on-line лекційні заняття, практичні заняття, лабораторні та залік проводяться з використанням платформи Zoom, GoogleMeet.

Під час змішаного навчання засвоєння знань, умінь, навичок відбуваються за допомогою аудиторних лекційних, лабораторних та практичних занять з використанням електронних освітніх ресурсів системи управління навчанням для методичного та інформаційного забезпечення здобувачів.

Політика щодо академічної доброчесності докладно описана у Кодексі Честі КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/code) і передбачає повну відповідальність студента за те, що всі виконані ним завдання відповідають принципам академічної доброчесності.

top