Тел. кафедри:
+38044-2048240

Нова група стажування фахівців з China Aerospace Science у 2019 році

На кафедрі зварювального виробництва проведено стажування фахівців з China Aerospace Science & Industry Corp., Китайська народна республіка, на базі Зварювального факультету та факультету авіаційних та космічних систем за напрямком застосування зварювання та споріднених процесів в авіаційно-космічній промисловості з 27 травня по 21 червня 2019 р. 

 У співробітництві з співробітниками ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України китайські фахівці відвідали лабораторії відділів №7 «Фізико-металургійних процесів зварювання легких металів та сплавів» (зав. відділом д.т.н., Ю.В. Фальченко), №13 «Парофазних технологій неорганічних матеріалів» (зав. відділом д.т.н., проф. А.І. Устинов), №57 «Фізичних процесів, техніки та обладнання для електронно-променевого та лазерного зварювання» (зав. відділом д.т.н., В.М. Нестеренков), №77 «Спеціалізована високовольтна техніка та лазерне зварювання» (зав. відділом д.т.н., В.Д. Шилягін) для ознайомлення з досягненнями ІЕЗ.

 

The China Aerospace Science & Industry Corp., China People's Republic, was trained at the Welding Department on the basis of the Welding Faculty and the Faculty of Aviation and Space Systems in the direction of welding and related processes in the aerospace industry from May 27 to June 21, 2019 .

 

In cooperation with the employees of the IES them. EO Paton of the National Academy of Sciences of Ukraine, Chinese experts visited the laboratories of divisions No. 7 "Physical and metallurgical processes of welding of light metals and alloys" (head of the department of medical sciences, Yu.V. Falchenko), №13 "Paraffin technologies of inorganic materials" (head. Department of Technical Sciences, Professor AI Ustinov), № 57 "Physical Processes, Equipment and Equipment for Electron-beam and Laser Welding" (Head of Department, Doctor of Technical Sciences, VM Nesterenkov ), No. 77 "Specialized high-voltage equipment and laser welding" (head of the department of dnT, VD Shilyagin) to get acquainted with the achievements of the IES.

top